ARTICLE

DataLab

แผนฟื้นฟูอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวไทย ภายหลัง วิกฤต COVID-19 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ททท. ได้จัดทำ ‘แผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังวิกฤต COVID-19’ เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้การท่องเที่ยวของไทยกลับมาอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน

READ

Business as Unusual เมื่อธุรกิจต้องปรับ ตอบรับความ(ผิด)ปกติใหม่

ท่ามกลางความท้าทายของวิกฤต COVID-19 ที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ มีธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวหลายแห่งที่ปรับตัวเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ โดยอาศัยต้นทุนทางธุรกิจที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมหลายแห่งได้นำธุรกิจของตนเข้าไปช่วยในการต่อสู้กับวิกฤตร่วมกับประชาชน

READ

Olá Brasil | โครงการศึกษาตลาด นักท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มประเทศเกิดใหม่ : บราซิล

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเดินทางของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) เติบโตที่สูงกว่าเฉลี่ย จนอาจกล่าวได้ว่าประเทศเกิดใหม่เหล่านี้เป็นผู้ผลักดันให้การท่องเที่ยวโลกเติบโตขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพนี้ โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่ : บราซิล จึงกำเนิดขึ้น

READ

Crazy Rich Chinese Travelers | นักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่ ใช้จ่ายสูง

การศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง: จีนจัดทำโดยกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

READ

“What clicks for Baby Boomer”

วัยเก๋า คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ผลการศึกษาโครงการสำรวจข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงลึก ระหว่างปี 2557-2561 จะมาช่วยเราเข้าใจการท่องเที่ยวสไตล์วัยเก๋าให้มากขึ้น

READ

Insight ไทยเท่

การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย ในปี 2561 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 22,223 รายทั่วประเทศ โดยกองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว ททท.

READ