ARTICLE

Snapshot

คาดการณ์แนวโน้ม สถานการณ์ท่องเที่ยว

แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย (มกราคม-มิถุนายน 2563)

READ

คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว

คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย (มกราคม-มีนาคม 2563)

READ

สถานการณ์ท่องเที่ยว และแนวโน้มตลาด ปี 2562-2563 | ย้อนรอยเหตุการณ์ ปี 2562

สถานการณ์ท่องเที่ยว และแนวโน้มตลาด ปี 2562-2563 พร้อมย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญ ในปี 2562

READ

การนำเสนอทิศทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยว ของ ททท. ปี 2563

โดย ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Even in the coming year of 2020, the tourism industry has still been trusted and assigned to be the major and significant force to impel Thailand’s economy. TAT, therefore, has determined the economic targets to increase the total income from the tourism industry by 10 percent, which is equivalent to 3.718 trillion Baht. The marketing plan for 2020 features the main strategy that is designated from the opportunities and strengths of Thailand, which is reflected from both domestic and international tourists. According to TAT’s vision to promote Thailand to continuously be a ‘Preferred Destination‘, quality tourism marketing then also comes into focus. นับตั้งแต่วันที่มีการก่อตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อปี 2503 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพียง 80,000 กว่าคนในตอนนั้นคงไม่มีใครคาดคิดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะกลายมาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศให้รอดพ้นวิกฤติในหลายวาระ ข้อมูลในปี 2560 ระบุว่าสัดส่วนรายได้จากการจับจ่ายของนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 18.25 ของ GDP ประเทศไทย […]

READ

จากอดีต  ถึงปัจจุบัน  : ความสัมพันธ์  ญี่ปุ่น-ไทย ไปมาหาสู่  

ในปี 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดสำนักงาน สาขาในต่างประเทศสาขาล่าสุดที่ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น เป็นตลาดที่มีศักยภาพและน่าจะเป็นตลาดที่มีอนาคตสำหรับประเทศไทย เห็นควรที่จะมุ่งส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการท่องเที่ยว (Tourism Promotion)

READ

LGBT: Life Gets Better Together

การผ่านร่างกฎหมายรับรองสิทธิการแต่งงานของคนเพศเดียวกันในประเทศเยอรมนีที่เกิดขึ้นในปี 2017

อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประเทศเยอรมนีมีดัชนีคะแนน Gay TravelIndex สูงขึ้นในปี 2018 ซึ่งในขณะเดียวกัน ก็เป็นนัยสำคัญที่ทำให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การเปิดกว้างและยอมรับในเสรีภาพทางเพศในทิศทางบวกที่มีเพิ่มมากขึ้น

READ