Infographics

ทำความรู้จัก นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ชาวอินเดีย

TAT REVIEW MAGAZINE ขอชวนคุณมาทำความรู้จักกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ของอินเดียที่เดินทางมาเยือนบ้านเรา ว่ามีทัศนคติและความคิดเห็นต่อไทยอย่างไร และกระเป๋าหนักกันแค่ไหน

READ

Infographic : ชุดที่ 3 ‘คาดการณ์สถานการณ์’ กรกฎาคม-กันยายน 2561 (ตลาดต่างประเทศ)

Infographic : ชุดที่ 3 ‘คาดการณ์สถานการณ์’ กรกฎาคม-กันยายน 2561 (ตลาดต่างประเทศ)

READ

Infographic : ชุดที่ 3 ‘คาดการณ์สถานการณ์’ กรกฎาคม-กันยายน 2561 (ตลาดต่างประเทศ)

Infographic : ชุดที่ 3 ‘คาดการณ์สถานการณ์’ กรกฎาคม-กันยายน 2561 (ตลาดต่างประเทศ)

READ

Infographic : ชุดที่ 1 ‘แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย’ มกราคม-มิถุนายน 2561 (ตลาดต่างประเทศ)

Infographic : ชุดที่ 1 ‘แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย’ มกราคม-มิถุนายน 2561 (ตลาดต่างประเทศ)

READ

Infographic : ชุดที่ 3 ‘Germany’ (โครงการศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่ม Local experience ตลาดเยอรมนี)

Infographic : ชุดที่ 3 ‘Germany’ (โครงการศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่ม Local experience ตลาดเยอรมนี)

READ

Infographic : ชุดที่ 2 ‘Japan’ (โครงการศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่ม Local experience ตลาดญี่ปุ่น )

Infographic : ชุดที่ 2 ‘Japan’ (โครงการศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่ม Local experience ตลาดญี่ปุ่น )

READ