ARTICLE

Feature

Tourism Go Local ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต

เป็นไปได้หรือไม่ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่เคยกำหนดทิศทางความเป็นไปของโลกทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม กำลังเสื่อมความนิยมลงเรื่อยๆ เกิดเป็นกระแส ‘ท้องถิ่นภิวัตน์’ (Localization) ขึ้นมาแทนที่

READ

Retro Market ในกระแส Nostalgia Tourism

Retro Market มิใช่การฟื้นฟูตลาดเก่าที่ซบเซาให้กลับมามีชีวิตใหม่เพียงอย่างเดียว เช่น ตลาดสามชุก หรือตลาดเก่าทั้งหลายที่นิยมพ่วงท้ายชื่อตลาดแบบใหม่ด้วยคำฮิตว่า ‘100 ปี’ แต่ในกรณีนี้ยังหมายรวมถึงการก่อสร้างพื้นที่ตลาดขึ้นมาใหม่โดยตั้งใจออกแบบให้มี
ลักษณะของการจำลองกลิ่นอายและบรรยากาศอันหวนรำลึกย้อนไปถึงตลาดในอดีต

READ

Local Food Movement

การท่องเที่ยวก็เป็นเช่นเดียวกับการเดินทาง มันไม่เคยหยุดนิ่ง เปลี่ยนไปตามความสนใจของผู้คน ความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่น่าสนใจและส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างกว้างขวาง นั่นคือนักท่องเที่ยวหันมาสนใจอาหารท้องถิ่น คนท้องถิ่น

READ

From the cover : เที่ยวตลาด

ในช่วงหลัง ‘ตลาด’ (Marketplace) กลายเป็น ‘แหล่งท่องเที่ยว’ ยอดนิยมขึ้นมา ไม่ใช่เพราะว่าคนอยากไปหาซื้อยาสีฟันหรือแชมพู ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

READ