ARTICLE

Let's Talk

สัมภาษณ์พิเศษ ‘พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท’ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ อพท. พัฒนาขึ้นมานั้น เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ‘Creative Tourism’ และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ‘Low Carbon Tourism’ ผ่านกระบวนการจัดการของคนในชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว

READ

ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ถึงชุมชน

เรากำลังจะทำให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ สร้างความสุข ลดความเหลื่อมลํ้าให้กับชุมชนให้กับประชาชนและนั่นคือเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดที่ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีมิติสำคัญทั้งทางด้านมูลค่า และทางด้านคุณค่า

READ