ARTICLE

Open Future

ประสบการณ์’ทำงานไปเที่ยวไป’และกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่

ประสบการณ์นี้มีหลายชื่อ และมักถูกเรียกขานตามชื่อของโปรแกรมที่จัดเช่น Work and Travel หรือ Work and Holiday นักเดินทางกลุ่มนี้มักจะถูกเรียกว่า Working and Holiday Makers (WHMs) หรือนักเดินทางที่ไปทำงานและไปท่องเที่ยวพร้อมๆ กัน

READ

Future of Customer Experience Tourism Version

ในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี การรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและไร้พรมแดน มีสิ่งเย้ายวนใหม่ๆความนิยมในการทดลองสิ่งใหม่ๆคอยเข้ามาวุ่นวายและส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

READ