ARTICLE

Tourism Snapshot

สถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดในประเทศปี 2564

ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564   แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยว โดยงานวิเคราะห์ตลาดในประ […]

READ

สถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศปี 2564

สถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศปี 2564

READ

คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว

คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564

READ

คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว

คาดการณ์ท่องเที่ยวตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศไตรมาสที่  3/2564

READ

คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว

วิกฤต COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั่วโลก UNWTO คาดว่าตัวเลขการเดินทางระหว่างประเทศลดลงกว่า 70% และอาจใช้เวลาถึง 3 ปี จึงจะฟื้นตัวสู่ภาวะปกติ
จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนลดลงเกือบ 90%
ปี 2564 ภาพรวมการเติบโตของการท่องเที่ยวไทยจะเป็นอย่างไร มีแนวโน้มและประเด็นท้าทายอะไรที่ควรจับตามอง

READ

คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว

คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย มกราคม-กันยายน 2563

READ