ARTICLE

Tourism Snapshot

สถานการณ์ท่องเที่ยว และแนวโน้มตลาด ปี 2562-2563 | ย้อนรอยเหตุการณ์ ปี 2562

สถานการณ์ท่องเที่ยว และแนวโน้มตลาด ปี 2562-2563 พร้อมย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญ ในปี 2562

READ

การนำเสนอทิศทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยว ของ ททท. ปี 2563

โดย ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Even in the coming year of 2020, the tourism industry has s […]

READ

จากอดีต  ถึงปัจจุบัน  : ความสัมพันธ์  ญี่ปุ่น-ไทย ไปมาหาสู่  

ในปี 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดสำนักงาน สาขาในต่างประเทศสาขาล่าสุดที่ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น เป็นตลาดที่มีศักยภาพและน่าจะเป็นตลาดที่มีอนาคตสำหรับประเทศไทย เห็นควรที่จะมุ่งส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการท่องเที่ยว (Tourism Promotion)

READ

LGBT: Life Gets Better Together

การผ่านร่างกฎหมายรับรองสิทธิการแต่งงานของคนเพศเดียวกันในประเทศเยอรมนีที่เกิดขึ้นในปี 2017

อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประเทศเยอรมนีมีดัชนีคะแนน Gay TravelIndex สูงขึ้นในปี 2018 ซึ่งในขณะเดียวกัน ก็เป็นนัยสำคัญที่ทำให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การเปิดกว้างและยอมรับในเสรีภาพทางเพศในทิศทางบวกที่มีเพิ่มมากขึ้น

READ

Shape of Muslim Millennial

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างทราบกันดีว่าตลาดการท่องเที่ยวมุสลิมนั้นจะแพร่กระจายไปรอบโลกอย่างรวดเร็วในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตก็คงหนีไม่พ้นการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชาการกลุ่ม Muslim Millennial ที่จะมีจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากร Millennial ของศาสนาอื่น

READ