ตลอด 47 ปี ที่ผ่านมา British Airways มีบริการนิตยสาร High Life

ให้ผู้โดยสารอ่านระหว่างเที่ยวบิน

 

แต่ล่าสุด ทางสายการบินได้ปรับนโยบายใหม่

เปลี่ยนรูปแบบนิตยสารจากพิมพ์เป็นเล่ม เป็นรูปแบบออนไลน์แทน

 

ผู้โดยสารสามารถอ่านนิตยสาร High Life ผ่านระบบดิจิทัล ได้ที่ ba.com

และดาวน์โหลดได้ผ่าน Free WiFi

 

โดยมีทั้งเนื้อหาสำหรับก่อนขึ้นเครื่อง ระหว่างเที่ยวบิน และหลังเที่ยวบิน

อีกทั้งยังมีการเพิ่ม Section ใหม่ คือ Business Life 

เพื่อความเพลิดเพลินระหว่างเที่ยวบินอีกด้วย

 

#TATReviewMagazine