ปลายเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา รัฐบาลสิงคโปร์เปิดตัววีซ่าเพื่อดึงดูดมันสมองจากทั่วโลกเข้ามาทำงานในประเทศ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ในฐานะประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางการเงิน ในภูมิภาคอาเซียน วีซ่าดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 เป็นต้นไป

 

ผู้ที่สามารถขอวีซ่าได้จะต้องเป็นชาวต่างชาติที่มีรายได้สูงกว่า  30,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน โดยผู้ถือวีซ่าดังกล่าวสามารถทำงานให้กับบริษัทได้หลายแห่ง และยังให้สิทธิ์คู่สมรสในการทำงานในสิงคโปร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความพิเศษของการให้วีซ่าในรูปแบบนี้

 

สิงคโปร์นับเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทข้ามชาติระดับโลกหลายแห่งที่เข้ามาตั้งบริษัท Headquarter แม้ว่าที่ผ่านมา สิงคโปร์จะใช้มาตรการเข้มงวดในการเปิดรับคนเข้าประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้สิงคโปร์ประสบปัญหาแรงงานขาดแคลนมากที่สุดในรอบ 20 ปี

 

ที่มา: reuters.com