ARTICLES

Digital Tourists: Faster l Cheaper l Cooler l Deeper

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่แทรกซึมเข้าไปกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับทุกอุตสาหกรรมในโลกแบบที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งเลือกใช้ลักษณะภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติอันสวยงามที่มีอยู่แล้วเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยตัวของมันเอง ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่หรือปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น

READ

ชาตรี ศิษย์ยอดธง One Championship @ Millennial in Multiple Platforms

ชาตรี ศิษย์ยอดธง เป็นนักธุรกิจหมื่นล้าน เจ้าของ MMA One Championship รายการกีฬาที่ถ่ายทอดสดใน 70 ประเทศ “ผมเริ่มทำ One C […]

READ

LGBT: Life Gets Better Together

การผ่านร่างกฎหมายรับรองสิทธิการแต่งงานของคนเพศเดียวกันในประเทศเยอรมนีที่เกิดขึ้นในปี 2017

อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประเทศเยอรมนีมีดัชนีคะแนน Gay TravelIndex สูงขึ้นในปี 2018 ซึ่งในขณะเดียวกัน ก็เป็นนัยสำคัญที่ทำให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การเปิดกว้างและยอมรับในเสรีภาพทางเพศในทิศทางบวกที่มีเพิ่มมากขึ้น

READ

Overtourism and a Stairway to Sustainability

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกคาดหวังให้มีระบบการจัดการที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหานักท่องเที่ยวล้นทะลักหรือ Overtourism กลับเป็นปัญหาใหญ่ที่จุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวของโลกหลายแห่งต้องเผชิญ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

READ

บทบาทการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเงื่อนไขของ UNESCO พื้นที่อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล

อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ได้รับการประกาศจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยจาก 140 แห่งใน 38 ประเทศ และเป็นแหล่งที่ 5 ของอาเซียน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

READ

การท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด

การท่องเที่ยวไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ หากมีการกระจายตัวสู่ชุมชน ส่งผลให้ท้องถิ่นหลายแห่งตั้งรับการมาถึงของนักท่องเที่ยวนำการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

READ