ARTICLES

Travel Back in Time – การจาริกแสวงบุญ ในดินแดินแห่งนักเขียน

ส่ิงหนึ่งที่ผมมักทำเสมอ คือการค้นหาว่า ณ จุดหมายปลายทางน้ันๆ เคยมีนักเขียนที่ผมชื่นชอบในผลงาน มาใช้จ่ายบางช่วงเวลาของชีวิตอยู่ในบางส่วนเสี้ยวของเมืองบ้างหรือเปล่า – โตมร สุขปรีชา

READ

สรุปสาระสำคัญ จากการบรรยาย ภายในงาน WTM 2019

ไฮไลท์สำคัญ ของงาน World Travel Market (WTM) 2019

READ

RT Phone Home ถึงเวลาท่องเที่ยว อย่างใส่ใจ

การท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกัน

READ

“What clicks for Baby Boomer”

วัยเก๋า คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ผลการศึกษาโครงการสำรวจข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงลึก ระหว่างปี 2557-2561 จะมาช่วยเราเข้าใจการท่องเที่ยวสไตล์วัยเก๋าให้มากขึ้น

READ

60 แก่หรือ Young ?

ผู้สูงวัยร้อยละ 90 ที่มองว่าตนเองมีอายุใจต่ำกว่าอายุจริง เพราะในกลุ่มนี้มองว่าตัวเองยังแข็งแรง เรียกได้ว่าถึงจะสูงวัยแต่ไม่ได้ไร้ค่า เพราะพวกเขาเหล่านี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานและธุรกิจ หลากหลายสาขาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้มากมาย

READ

จาก นอเทรอดาม แห่งปารีส ถึง พระที่นั่งจักรี

เหตุการณ์ไฟไหม้อาสนวิหารนอเทรอดามแห่งปารีส ทำให้เกิดความสงสัยว่า เราสามารถเรียนรู้อะไรจากการเปรียบเทียบการซ่อมแซมพระที่นั่งจักรีฯ ในสมัยรัชกาลที่ 7 กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับนอเทรอดามแห่งปารีสได้บ้าง?

READ