Infographics

Infographic : ชุดที่ 3 ‘Germany’ (โครงการศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่ม Local experience ตลาดเยอรมนี)

Infographic : ชุดที่ 3 ‘Germany’ (โครงการศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่ม Local experience ตลาดเยอรมนี)

READ

Infographic : ชุดที่ 1 ‘แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย’ มกราคม-มิถุนายน 2561 (ตลาดต่างประเทศ)

Infographic : ชุดที่ 1 ‘แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย’ มกราคม-มิถุนายน 2561 (ตลาดต่างประเทศ)

READ

Infographic : ชุดที่ 3 ‘คาดการณ์สถานการณ์’ กรกฎาคม-กันยายน 2561 (ตลาดต่างประเทศ)

Infographic : ชุดที่ 3 ‘คาดการณ์สถานการณ์’ กรกฎาคม-กันยายน 2561 (ตลาดต่างประเทศ)

READ

Infographic : contriver / planer “วางแผนคือสิ่งแรกที่ต้องทำ” (กลุ่มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่เดินทางข้ามจังหวัด)

Infographic : contriver / planer “วางแผนคือสิ่งแรกที่ต้องทำ” (กลุ่มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่เดินทางข้ามจังหวัด)

READ

Infographic Marketing Guide : ลาว

Infographic Marketing Guide ชุดที่ 8 ‘ลาว’ ในโครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน (ศักยภาพสูง)

READ

Infographic : Happy Feet Cherry on Top ความสุข = ครอบครัว ปาร์ตี้และช็อปปิ้ง (กลุ่มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่เดินทางข้ามจังหวัด)

Infographic : Happy Feet Cherry on Top “ความสุข = ครอบครัว ปาร์ตี้และช็อปปิ้ง” (กลุ่มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่เดินทางข้ามจังหวัด)

READ
Page1234