การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมาชิกจุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ซึ่งเป็นจุลสารรายไตรมาส โดยเปิดรับเป็น สมาชิกรายปี อัตราค่าสมัคร ท่าน/องค์กรละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ต่อปี

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1.จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review จำนวน 4 ฉบับ 4 ไตรมาส ตามปีที่ท่านสมัคร

2.เข้าร่วมกิจกรรมทางวิขาการต่าง ๆ อาทิ การสัมมนา การเสวนา การบรรยายพิเศษของศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) และศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center – TATIC) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก และชำระค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ

3.ได้รับเอกสารวิชาการด้านการท่องเที่ยวของ TAT Academy และ TATIC โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วิธีการสมัครและชำระเงิน

1. ชำระเงินค่าสมัครสมาชิก จำนวน 1,000 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

– ชำระเงินโดยตรงที่ งานจำหน่ายและจัดเก็บรายได้ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หรือ

– โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 387-1-00001-9 และดำเนินการต่อตามข้อ 2 และ 3 ถัดไป

2. หากเลือกชำระผ่านการโอนเงิน กรุณากรอกรายละเอียดการสมัครสมาชิกด้านล่างให้ครบ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

3. เมื่อระบบได้รับแบบฟอร์มการสมัครพร้อมหลักฐานด้านล่างเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล์ที่สมัคร

  • หากติดปัญหาการกรอกแบบฟอร์ม สามารถติดต่อได้ที่ mrdiv@tat.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการกองวิจัยการตลาด โทร 0 2250 5500 ต่อ 3725-28