การประชุมนานาชาติ :

“ท่องเที่ยวไทยมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” วันที่ 16 มกราคม 2559 Part 1/6
การประชุมนานาชาติ “ท่องเที่ยวไทยมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” Stability, Prosperity and Sustainability Tourism Forum 2016 วันที่ 16 มกราคม 2559 Part 1/6 ณ ศูนย์การประชุมแห่งขาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร (ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

การประชุมนานาชาติ :

“ท่องเที่ยวไทยมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” วันที่ 16 มกราคม 2559 Part 2/6
การประชุมนานาชาติ “ท่องเที่ยวไทยมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” Stability, Prosperity and Sustainability Tourism Forum 2016 วันที่ 16 มกราคม 2559 Part 2/6 ณ ศูนย์การประชุมแห่งขาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในมุมมองท่องเที่ยวไทย” โดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (รองนายกรัฐมนตรี)

การประชุมนานาชาติ :

“ท่องเที่ยวไทยมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” วันที่ 16 มกราคม 2559 Part 3/6
การประชุมนานาชาติ “ท่องเที่ยวไทยมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” Stability, Prosperity and Sustainability Tourism Forum 2016 วันที่ 16 มกราคม 2559 Part 3/6 ณ ศูนย์การประชุมแห่งขาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร การบรรยายพิเศษ “Community-based Tourism as a Global Trend” โดย Mr. Robert Basiuk (Director of Borneo Adventure, Sarawak, Malaysia, Tourism and Environmental Management Consultant)

การประชุมนานาชาติ :

“ท่องเที่ยวไทยมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” วันที่ 16 มกราคม 2559 Part 4/6
การประชุมนานาชาติ “ท่องเที่ยวไทยมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” Stability, Prosperity and Sustainability Tourism Forum 2016 วันที่ 16 มกราคม 2559 Part 4/6 ณ ศูนย์การประชุมแห่งขาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร การบรรยายพิเศษ “Community-based Tourism as a Global Trend” โดย Mr. Peter Richards (Sustainable and Community Based Tourism Expert, Thailand Community Based Tourism Institute ; CBT-I)

การประชุมนานาชาติ :

“ท่องเที่ยวไทยมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” วันที่ 16 มกราคม 2559 Part 5/6
การประชุมนานาชาติ “ท่องเที่ยวไทยมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” Stability, Prosperity and Sustainability Tourism Forum 2016 วันที่16 มกราคม 2559 Part 5/6 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร การบรรยายพิเศษ “ท่องเที่ยวชุมชนไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย คุณ
กอบกาญจน์วัฒนวรางกูร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

การประชุมนานาชาติ :

“ท่องเที่ยวไทยมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” วันที่ 16 มกราคม 2559 Part 6/6
การประชุมนานาชาติ “ท่องเที่ยวไทยมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” Stability, Prosperity and Sustainability Tourism Forum 2016 วันที่ 16 มกราคม 2559 Part 6/6 ณ ศูนย์การประชุมแห่งขาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร อภิปรายหัวข้อ “พลังของชุมชน ต้นแบบที่เป็นเลิศสู่การปฏิบัติ” กับ คุณสมศักดิ์ บุญคำ (Local Alike) คุณชญานิศ ธรรมปริพัตรา (Hivesters) คุณอายุ จือปา (อาข่า อ่ามา) คุณสุขจิต แดงใจ (ผ้าย้อมคราม “แม่ฑีตา”) คุณกวี โกเกียรติกุล (สุรา “หมาใจดำ”) ดำเนินรายการ โดย คุณจิตต์สุภา ฉิน (ซู่ชิง)