การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2553 ปี 3” วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553 Part 1/6
Opening Ceremony โดยคุณสุรพล เศวตเศรนี (ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) และ คุณวิชัย ศรีขวัญ (ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2553 ปี 3” วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553 Part 2/6
อภิปรายหัวข้อ Googled: Nowism for Real Time Traveler กับ คุณพาที สารสิน คุณอริยะ พนมยงค์ ดำเนินรายการโดย คุณวุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2553 ปี 3” วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553 Part 3/6
อภิปรายหัวข้อ Keep Walking for Soul Searching กับ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ฐิตินาถ ณ พัทลุง ดำเนินรายการโดย คุณแทน คุณ จิตต์อิสระ

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2553 ปี 3” วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553 Part 4/6
อภิปรายหัวข้อ Cooler, Sexier, Hotter, Better: Fill “ER” up with a day กับ คุณพนิดา เอี่ยมศิรินพคุณ คุณวิชัย มาตกุล คุณนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ดำเนินรายการโดย คุณวิไลรัตน์ เอมเอี่ยม

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2553 ปี 3” วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553 Part 5/6
อภิปรายหัวข้อ “Passion, Mantra : Mesmerization in Marketing” คุณดลชัย บุณยะรัตเวช คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ คุณพิศณุ นิลกลัด คุณภัทรา สหวัฒน์ ดำเนินรายการโดย ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2553 ปี 3” วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553 Part 6/6
อภิปรายหัวข้อ “นิดหนึ่ง คือ พอดี” Tourism “Less for More” กับ คุณคำ ผกา และ คุณสฤณี อาชวานันทกุล ดำเนินรายการโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา